Stepenišni automat TE-3

 • Podešavanje vremena: 30s do 5 minuta
 • Broj tastera sa tinjalicom: 0-50
 • Snaga kontakta: 16A/250VAC
 • Opterećenje: Sijalice do 3000W
 • Napredne funkcije:
  • Soft start
  • Alternativna funkcija tastera
  • Vreme držanja 30s-5 minuta ili beskonačno (ukoliko se taster drži >2s)
  • 10 sekundi pre isteka vremena smanjuje intenzitet svetla na 50%
  • Montaža na DIN-šinu
 • Dimenzije kućišta ŠxVxD: 19x89x69
 • Primena: Uključivanje stepenog svetla u stambenim objektima
Ident. broj: 2/310-0041 Kategorija:
 • Podešavanje vremena: 30s do 5 minuta
 • Broj tastera sa tinjalicom: 0-50
 • Snaga kontakta: 16A/250VAC
 • Opterećenje: Sijalice do 3000W
 • Napredne funkcije:
  • Soft start
  • Alternativna funkcija tastera
  • Vreme držanja 30s-5 minuta ili beskonačno (ukoliko se taster drži >2s)
  • 10 sekundi pre isteka vremena smanjuje intenzitet svetla na 50%
  • Montaža na DIN-šinu
 • Dimenzije kućišta ŠxVxD: 19x89x69
 • Primena: Uključivanje stepenog svetla u stambenim objektima

STEPENIŠNI AUTOMAT TE-3

je elektron- ski uređaj koji uključuje zajedničko stepenišno svetlo u stambenim zgra- dama. Priključuje se prema šemi koja se nalazi na bočnoj strani kućišta stepenišnog automata. Na izlazu stepenišnog automata su paralelno kontakti relea i triak tako da se ne sme prikljuciti kontaktor izmedju automata i sijalica. Maksimalna struja kontakta relea je 16A. Osovinom potenciometra na čeonoj strani stepenišnog automata zadaje se vremenski interval delovanja 30s - 5min. STEPENIŠNI AUTOMAT TE-3 je pro- cesorska verzija, tako da ima napredne funkcije u odnosu na model TE-2:

Soft start - pritiskom na taster kon- tinualno se povećava intenzitet svetla u trajanju od 2 sekunde. Ovakav način starta štiti sijalice sa otpornim vlaknom od pregorevanja i eliminiše neprijatan osećaj pri nagloj promeni intenziteta svetla (od mraka ka svetlu).

Alternativna funkcija tastera - pritis- kom na taster uključujemo stepenišno svetlo i ono ostaje uključeno sve do isteka vremena koje je podešeno trim- erom na čeonoj strani. Ovo je stan- dardna funkcija stepenišnog autom- ata. Ukoliko želimo da skratimo ovo vreme, pritisnemo taster dok je svetlo uključeno i na taj način isključujemo svetlo. To znači da taster ima dvostru- ku funkciju: uključuje svetlo kada je ono isključeno i obrnuto isključuje svetlo kada je ono uključeno. Ukoliko na nižim spratovima iskoristimo ovu mogućnost, možemo u velikom pro- centu uštedeti električnu energiju.

Vreme držanja beskonačno minu- ta - kada je potrebno da svetlo bude znatno duže uključeno, (radovi na stepeništu, selidbe itd.) držimo pritis- nut taster duže od 2s. U tom slučaju je vreme držanja stepenišnog automata beskonačno minuta. I ovo vreme je moguće skratiti ponovnim pritiskom na taster.

Isključenje sa smanjenim intenzite- tom - 10 sekundi pre isteka vremena držanja intenzitet svetla se smanjuje na polovinu. Time smo upozoreni da je os- talo još 10 sekundi vremena. U trenuci- ma smanjenog intenziteta pritiskom na taster ponovo uključujemo novi ciklus.

Blokada tastera - ukoliko je jedan od tastera blokiran, stepenišni automat TE-3 prepoznaje ovakvo stanje i posle 100 sekundi isključuje svetlo bez obzira na blokiran taster. Ukoliko dođe do zagrevanje triaka, stepenišni automat TE-3 prelazi u stepenišni automat TE-2 i na toj funk- ciji ostaje sve dok ne dođe do hlađenje triaka.

● Soft start i isključenje sa Smanjenim intenz- itetom – intenzitet svetla se pri uključenju kontinualno povećava, a pri isključenju kon- tinualno smanjuje.
● Alternativna funkcija tastera – u zavisnosti od toga da li je svetlo uključeno ili isključeno taster ima dvostruku funkciju (u jednom tre- nutku uključuje svetlo a u drugom isključuje).
● Vreme držanja beskonačno minuta – kada taster zadržimo duže od 2s, onda je svetlo uključeno beskonačno minuta, uz mogućnost isključenja i alternativnom funk- cijom tastera.
● Blokada tastera - ukoliko je jedan od tast- era blokiran, svetlo se isključuje posle 100 sekundi.

Scroll to top