Stepenišni automat TE-4

Podešavanje vremena: 30s do 5 minuta Broj tastera sa tinjalicom: 0-50 Snaga kontakta: 16A/250VAC Opterećenje: Sijalice do 3000W Napredne funkcije:

• Alternativna funkcija tastera

• Vreme držanja beskonačno minuta (ukoliko se taster drži >2s)

• Isključenje-10s pre isteka vremena držanja stepenišni automat šalje upozorenje ko- risniku u vidu isključenja /uključenja u trajanju od 0,5s, to znači da je ostalo još 10 sekundi do kraja zadatog vremen- skog intervala.

Montaža na DIN-šinu Dimenzije kućišta ŠxVxD: 19x89x69

Primena: Uključivanje stepenog svetla u stambenim objektima

Ident. broj: 2/310-0087 Kategorija:

STEPENIŠNI AUTOMAT TE-4

STEPENIŠNI AUTOMAT TE-4 je elektron- ski uređaj koji uključuje zajedničko stepenišno svetlo u stambenim zgra- dama. Priključuje se prema šemi koja se nalazi na bočnoj strani kućišta stepenišnog automata. Može se upotrebiti kao tajmer sa mogućnošću ponovnog uključenja i podesivim vre- menom trajanja(instalacije grejanja i slično). Maksimalna struja kontakta relea je 16A.Preporučuje se upotreba kontak- tora za struje potrošača veće od 5A. Osovinom potenciometra na čeonoj strani stepenišnog automata zadaje se vremenski interval delovanja od 30s do 5min.

STEPENIŠNI AUTOMAT TE-4 je uređaj koji ima naprednije funkcije u odnosu na model TE-2: • Alternativna funkcija tastera - pritis- kom na taster uključujemo stepenišno svetlo i ono ostaje uključeno sve do iste- ka vremena koje je podešeno trimerom na čeonoj strani. Ovo je standardna funkcija stepenišnog automata. Uko- liko želimo da skratimo ovo vreme, pri- tisnemo taster dok je svetlo uključeno i na taj načIn iskjlučujemo svetlo. To znači da taster ima dvostruku funkciju: uključuje svetlo kada je ono isključeno i obrnuto - isključuje svetlo kada je ono uključeno. Ukoliko na nižim spratovima iskoristimo ovu mogućnost, možemo u velikom procentu uštedeti električnu energiju.

• Vreme držanja beskonačno minu- ta - kada je potrebno da svetlo bude znatno duže uključeno, (radovi na stepeništu, selidbe itd.) držimo pritis- nut taster duže od 2s. U tom slučaju je vreme držanja stepenišnog automata beskonačno minuta. I ovo vreme je moguće skratiti ponovnim pritiskom na taster.

• Isključenje - 10 sekundi pre isteka vre- mena držanja stepenišni automat šalje upozorenje korisniku u vidu isključenja /uključenja u trajanju od 0,5s, to znači da je ostalo još 10 sekundi do kraja za- datog vremenskog intervala.

● Start i isključenje - pritiskom na taster star- tuje se zadati vremenski interval. 10 sekundi pre isteka vremena držanja stepenišni au- tomat šalje upozorenje korisniku u vidu isključenja/uključenja u trajanju od 0,5s što znači da je ostalo još 10 sekundi do kraja za- datog vremenskog intervala.
● Alternativna funkcija tastera – u zavisnosti od toga da li je svetlo uključeno ili isključeno taster ima dvostruku funkciju (u jednom tre- nutku uključuje svetlo a u drugom isključuje).
● Vreme držanja beskonačno minuta – kada taster zadržimo duže od 2s, onda je svetlo uključeno beskonačno minuta, uz mogućnost isključenja i alternativnom funk- cijom tastera.
● Blokada tastera - ukoliko je jedan od tast- era blokiran, svetlo se isključuje posle 100 sekundi.

• Blokada tastera - ukoliko je jedan od tastera blokiran, stepenišni automat TE-4 prepoznaje ovakvo stanje i posle 100 sekundi isključuje svetlo bez obzira na blokiran taster.

Scroll to top